Algemene voorwaarden

 • Elke deelnemer verklaart door de elektronische boeking van de sessie in goede gezondheid te verkeren en fysiek in staat te zijn om deel te nemen aan de sessies zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

 • De bezoeker kan pas deelnemen aan de activiteiten na het horen van de veiligheidsinstructies die gegeven worden voor de sessie door de begeleider of baan marshal in dienst van Edirt. Deze instructies dienen nauwlettend opgevolgd te worden en handelen over de omloop , de beschermingsmaatregelen en de aanwijzingen van de baanverantwoordelijke bij mogelijke calamiteiten op de piste.

 • De minimumleeftijd voor deelname is 12 jaar. De organisatie kan in uitzonderlijke gevallen tijdens events hiervan afwijken. Het maximale gewicht per deelnemer is 95 kg.

 • Deelname mag enkel met materiaal dat ter beschikking gesteld wordt door organisatie. Edirt stelt beschermende kledij ter beschikking voor de deelnemers zoals helm, borst en been protectie, handschoenen. Het is de deelnemer toegestaan eigen protectie te gebruiken. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door eigen gebrek van eigen gebruikt materiaal. De baan mag niet bereden worden met eigen voertuigen tenzij expliciet akkoord van de organisatie.

 • Aanwijzingen en instructies van de baan marshal dienen ten allen tijde opgevolgd te worden. Bij overtredingen of wangedrag van de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen kan de toegang tot de activiteiten en/of infrastructuur ontzegd worden. Bij schade die het gevolg is of veroorzaakt wordt door wangedrag of het niet opvolgen van instructies gegeven door de baan marshal en van de veiligheidsvoorschriften, is er geen enkele aansprakelijkheid van de organisatie en zal de deelnemer persoonlijk verantwoordelijk gesteld worden Bij ontzegging wegens wangedrag dient Edirt geen terugbetaling uit te voeren van deelname geld.

 • Het is voor deelnemers of bezoekers verboden te roken binnen de accommodatie alsook alcoholische dranken te nuttigen alvorens deel te nemen aan de sessies.

 • Edirt behoudt zich steeds het recht op basis van een gegronde reden een geboekte sessie of evenement te annuleren. Na annulatie zal er een alternatief worden aangeboden doch worden er geen schadevergoedingen toegekend.

 • De prijzen van deelname staan vermeld op de boeking en de site en zijn vast, alsook het tijdstip van de sessie. Bij laattijdige aankomst op de site en start van de activiteit ter plaatse door de deelnemer, onafgezien de oorzaak wordt er geen terugbetaling gedaan door Edirt. Ook bij vroegtijdige stopzetting van de deelname, om welke reden dan ook is er geen recht op terugbetaling.

 • Bij annuleringen behoudt de organisatie zich het recht om betalingen van deelnemers te behouden als schadevergoeding. De organisatie specifieert uitdrukkelijk de voorwaarden van annuleringen.

 • Annuleringen zijn mogelijk mist volgende in acht name:
  Bedrijfs- en groepsactiviteiten/evenementen; er wordt steeds een administratieve kost aangerekend van 10

  * annulatie 14 dagen voor geboekte activiteit = gratis verplaatsing of refund
  * annulatie tussen 14 dagen en 7 dagen voor de geboekte activiteit = gratis verplaatsing of 50% terugbetaling
  * annulatie 7 dagen voor de geboekte activiteit = geen terugbetaling
  Particuliere boeking: enkel annulatie is toegestaan in geval van ziekte door de deelnemer mits bewijs van ziekte voor de aanvang van de geboekte activiteit. In dit geval zal de organisatie een voucher overhandigen voor het betaalde bedrag. De organisatie zal nooit een terugbetaling goedkeuren of een voucher toekennen indien de annulatie wordt doorgegeven na de geboekte datum wat de reden ook is. Voor een particuliere boeking kan het uur en datum gewijzigd worden mits contact name met de organisatie minstens 3 uur voor de aanvang van de sessie.

 

 • Bij reservatie of inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het feit dat er tijdens de activiteiten beeldmateriaal genomen wordt. Het beeldmateriaal wordt mogelijks gebruikt voor publicitaire doeleinden. Mocht een deelnemer het hiermee niet eens zijn, dan moet deze dat nadrukkelijk vermelden bij de aanmelding. Het beeldmateriaal blijft eigendom van Edirt BV.

 • De organisatie is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en/of diefstal op en rond de terreinen voor, na of tijdens de activiteiten. De deelnemer neemt kennis van het feit dat E-dirt biken risico’s inhoudt, net zoals alle andere gemotoriseerde sporten. Het gebruik van de locker en de kleedkamers is volledig op eigen risico.

 • De organisatie biedt geen verzekering ongevallen aan voor de deelnemers, deelnemen aan de sessies is volledig op eigen risico. Edirt bv beveelt haar klanten aan zelf een verzekering af te sluiten die het risico van een mogelijk lichamelijk letsel na val indekt.

 • De deelnemer/koper verbindt zich ertoe Edirt BV te vrijwaren voor zodanige aanspraken.

 • Bij een noodzakelijke sluiting bevolen door de overheid (bv. door pandemie) of bij overmacht behoudt de organisatie zich het recht om de gemaakte boekingen te verplaatsen naar een andere datum of de klanten te vergoeden dmv een voucher voor hetzelfde bedrag met een onbeperkte geldigheidsdatum, er worden geen terugbetalingen gedaan.

 • Wijzigingen aan de omlopen worden op geregelde basis uitgevoerd en kunnen in geen geval een reden zijn om kosteloos te annuleren.